Y Cynigion

Rydym yn cynnig adeiladu cyfleuster addysgol 10,000m2 newydd i gynnwys un adeilad â chwe llawr a fyddai'n dod â'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg a'r Ysgol Fathemateg ynghyd, gan gynnig lle ar gyfer addysgu, ymchwil a swyddfeydd. 

Y Safle

Mae'r safle ger campws canolog y Brifysgol, yn union wrth ymyl Canolfan Technoleg Busnes Caerdydd, Undeb y Myfyrwyr, Gorsaf Drenau Cathays a'r rheilffordd. Ar hyn o bryd, mae'r safle'n cael ei ddefnyddio fel maes parcio i'r Brifysgol.

Dewiswyd y safle yn dilyn astudiaeth dichonoldeb a wnaed yn haf 2016 a chafodd safleoedd amrywiol eu harfarnu mewn cymhariaeth â meini prawf amrywiol, megis lleoliad, argaeledd, maint a chysylltiadau cludiant cyhoeddus.

[Insert: site location plan / red line plan]

Cefndir y Prosiect

Rydym yn ymgymryd â'n prosiect adnewyddu campws  mwyaf ers cenhedlaeth - dyma fuddsoddiad gwerth £600m yn ein dyfodol. Bydd y gwaith adnewyddu hwn yn trawsnewid y campws yn barod am yr 21ain ganrif.

Rydym yn gwario £260m ar ein cyfleusterau addysgu a dysgu a phrofiad myfyrwyr i wella'r cyfleusterau presennol a datblygu rhai newydd, gan gynnwys ein cynlluniau ar gyfer yr adeilad Cyfrifiadureg a Gwybodeg newydd.  Mae prosiectau presennol eraill yn cynnwys Canolfan Bywyd y Myfyrwyr a chamau diweddaraf y Campws Arloesedd

Mae'r Ysgol Fathemateg bresennol yn uniongyrchol y tu ôl i safle arfaethedig yr adeilad newydd, ar Heol Senghennydd, ac mae lleoliad yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg gerllaw. Y gobaith yw y bydd cyfuno'r dwy ysgol am y tro cyntaf yn galluogi mwy o raglenni graddau cyfun sydd ar flaen y gad yn y ddwy ddisgyblaeth, gan ganiatáu datblygiad meysydd ymchwil newyddl.

Yn ychwanegol, ein nod yw y bydd cyd-leoli'r ysgolion academaidd yn denu staff a myfyrwyr o safon i'r ddwy ddisgyblaeth, yn ogystal ag arloesi ffordd newydd o weithio a fydd yn ymgorffori cydweithio go iawn a chydweledigaeth.

Dyluniad yr Adeilad

Mae'r adeilad unigol â chwe llawr yn cael ei ddylunio gan gwmni pensaernïol lleol, Stride Treglown, mewn cydweithrediad â'r stiwdio dylunio sydd ag enw da yn rhyngwladol, Adjaye Associates.  Mae tîm y prosiect wedi bod yn gweithio ar gyflwyno dyluniad ar gyfer yr adeilad newydd a allai weithio o fewn cyfyngiadau'r safle tra hefyd yn cynnig y lle dysgu o safon a'r gwerth am arian sy'n ofynnol.

Mae'r tîm wedi cael ei ysbrydoli gan syniadau a gwersi a ddysgwyd wrth ymweld ag amrywiaeth o adeiladau cyfadrannau o'r radd flaenaf ledled y DU, megis Sefydliad Mathemateg Prifysgol Rhydychen ac Adeilad Cyfrifiadureg Prifysgol y Frenhines Belfast.

Wrth i'r cynlluniau fynd rhagddynt, mae dulliau o atgyfnerthu'r adeilad a chynlluniau am blanhigion ar lefel y to wedi'u gosod yn ôl oddi ar Heol Senghennydd er mwyn lleihau effaith weledol a chorfforol y cynllun i breswylwyr lleol.

Bydd y dyluniad hefyd yn cynnwys tirlunio nodweddiadol a chysylltiadau gwell i gerddwyr rhwng Adeilad Undeb y Myfyrwyr a Gorsaf Cathays (a'r bont i gerddwyr), gan gynnwys sgwâr cyfoes wrth ymyl y swyddfa docynnau ac i ochr orllewinol yr adeilad (gan gynnwys planhigion), a phalmentydd cyfoes ar hyd blaen yr adeilad ar Heol Senghennydd (gan gynnwys prif fynedfa'r adeilad arfaethedig).

Ymgynghori â'r Gymuned

Cyn cyflwyno cais cynllunio, cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynlluniau rhwng 27 Gorffennaf a 27 Awst 2018, ac roedd manylion llawn y cais cynllunio drafft ar gael ar y wefan hon.

Fel rhan o'r broses ymgynghori, dosbarthom wybodaeth am y cynigion drafft a sut i roi adborth i oddeutu 140 o gyfeiriadau preswyl a busnes lleol, yn ogystal â 36 o randdeiliaid ac ymgyngoreion lleol, a sicrhaom fod y gymuned ehangach yn ymwybodol o'r ymgynghoriad drwy bosteri, hysbysiadau safle, gwefan y prosiect a sylw yn y wasg leol.

Cafwyd 12 ymateb i'r ymgynghoriad, ac ystyriwyd y rhain wrth i ni gwblhau'r cais. Mae gwybodaeth am yr ymgynghoriad, yr ymatebion a gafwyd a sut rydym wedi mynd i'r afael â'r ymatebion ar gael mewn Adroddiad Ymgynghori Cyn Cais a gyflwynwyd gyda'r cais.


Y Camau Nesaf

Cyflwynwyd cais cynllunio i Gyngor Dinas Caerdydd ar 28 Awst 2018, ac mae manylion llawn ein cynlluniau a sut i fynegi'ch barn ar gael ar wefan y Cyngor. Cyfeirnod y cais cynllunio yw: 18/02019/MJR.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni: 
E-bostio: csm@grasshopperconsult.co.uk

 

Cysylltwch â ni

E-bostiwch Ni


Fatal error: Call to a member function displayCaptcha() on null in /var/www/vhosts/cardiffuniversitycsm.info/httpdocs/blocks/external_form/forms/welshcontact.php on line 31